KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI :

MADDE 1- Derneğin Adı  :’’Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği’’dir. Kısa Olarak ‘’KASİAD’’ dır.

DERNEĞİN MERKEZİ  :

MADDE 2- Derneğin Merkezi Kahramanmaraş’tır.

DERNEĞİN AMACI  :

MADDE 3: T.C. Anayasası ile Kanunları doğrultusunda ve Türk toplumunun demokratik, düzenli ve  planlı bir sistem içerisinde , Kahramanmaraş’ta Sanayii ve Ticaret alanında faaliyet gösteren üye işverenlerin çalışma ilişkilerinde, kazanç paylaşma dışında, mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere , çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin  hukuk devleti anlayışı içinde sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü girişimci niteliklerini geliştirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI  :

MADDE 4: Dernek amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre/iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere;

 1. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunabilir.
 2. İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir.
 3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.
 4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir.
 5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir.
 6. Yatırımların ve İhracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir.
 7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir.
 8. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir.
 9. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
 10. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir.
 11. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir.
 12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınma odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.
 13. Uluslar arası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.
 14. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların, teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunabilir.
 15. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir.
 16. Gayrimenkule tasarruf ve ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.
 17. İktisadi işletme kurabilir.
 18. Üyelerine ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda  yardımcı olabilir ve Üyelerine her türlü adli ve hukuki müzaherette bulunabilir.
 19. Sosyal, kültürel ve iş dünyasını yakından ilgilendiren çalışma hayatı, ticaret mevzuatı, işçi-işveren ilişkileri, yönetim ve beşeri ilişkiler gibi konularda , eğitim, toplantı, konferans ve seminer düzenleyebilir veya bu tür faaliyetlere katılabilir,  destekleyebilir.
 20. Üyelerinin yararlanmaları için Lokal, kütüphane, sağlık ve spor kompleksleri kurabilir, mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayın faaliyetleri yapabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI  :

MADDE 5- Derneğin Kurucularının ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıdadır.

1-Ahmet Duran BALSUYU –01.01.1948 Kahramanmaraş doğumlu, Ahmet oğlu, T.C.

Trabzon Cad. Kasım bey Apt. No:13 Kahramanmaraş

2-Abdulkadir KURTUL –01.05.1961 Kahramanmaraş doğumlu, İsmail oğlu, T.C.

Fevzi paşa Mah. Huzur tepe Sok. No:11/5 Kahramanmaraş

3-Ali GÖRGEL –01.01.1942 Kahramanmaraş doğumlu, Ökkeş oğlu, T.C.

Trabzon Cad. Mis Apt. No:21 Kahramanmaraş

4-Zekeriya BİTMİŞ –01.08.1953 Kahramanmaraş doğumlu, Ali oğlu, T.C.

Anadolu Sitesi A Blok No:4/11 Kahramanmaraş

5-Kadir TANIŞ- 10.05.1970 Kahramanmaraş doğumlu, Ali oğlu, T.C.

Kayabaşı Mah. Hun Sok. No:22 Kahramanmaraş

6- Ali ARPASATAN -20.07.1968 Kahramanmaraş doğumlu, Fevzi oğlu, T.C.

Trabzon Cad. Teknik evler No:4 Kahramanmaraş

7-Faruk YANAR-01.01.1958 Kahramanmaraş doğumlu, Süleyman oğlu, T.C.

Yenişehir Mah. Beyaz saray Apt. No:1 Kahramanmaraş

8-Ömer Faruk UNCU-09.03.1972 Kahramanmaraş doğumlu, Mahmut oğlu, T.C.

Trabzon Cad. Kasım bey Apt. No:4  Kahramanmaraş

ÜYE OLMA ŞARTLARI :

MADDE 6 : 5253 sayılı dernekler kanununun 3.maddesinde fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler ile Kahramanmaraş ilinde işçi istihdam etmek suretiyle faaliyette bulunan veya Sınai ve Ticari anlamda bir işyerinin sahibi, ortağı veya hissedarı olması, Tüzel kişilerin ise Sınai ve Ticari anlamda Kahramanmaraş’ta ticari faaliyette bulunması veya diğer vilayetlerdeki faaliyetleri dolayısıyla Kahramanmaraş’ta ki tüzel kişiliklerle ticari ve sınai ilişki içerisinde olması zorunludur.

Faaliyette bulunan işyerlerinde ;

000- 100         işçiye   1 (bir)

101- 300         işçiye   2 (iki)

301- ve yukarısı işçiye kadar 3 (üç)  Üyelik hakkı verilecek şekilde işyerlerinden Gerçek veya Tüzel kişi olmak üzere  üye kaydı yapılır. Üye olmak isteyen Gerçek ve Tüzel kişi yukarıdaki genel şartlara ilaveten , Derneğin tüzükte belirlenen amaçlarına aykırı davranışta bulunmamış olması gerekir.

Üyelik başvurusu Dernek Ana tüzüğü ile Genel Kurulca kabul edilmiş bulunan yönetmeliklere uygun hareket etmeyi peşinen kabul anlamını taşır.

Tüzel kişilerde üyelik başvurusunu Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyesi yapabilir.

Üyelik ; örneğine uygun Üye Kayıt Formunun doldurup imzalanarak derneğe verilmesi ve dernek Yönetim Kurulunun inceleyerek kabul etmesinden sonra müracaat tarihi itibariyle kazanılmış olur.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz birden çok işyerine sahip veya hissedarı olanların üyelik başvurusu, işyerlerinden sadece birini kapsayacak şekilde yapılır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin Tüzel kişilikteki başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenerek dernek Yönetim Kuruluna bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA  :

MADDE 7- Her üye, önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi temsil ettiği tüzel kişiliğin antetli kağıdına  uygun şekilde yazılıp istifa eden kişi tarafından  imzalanması ile olur. Tüzel kişiliklerde üyelikten ayrılma ise, temsil edilen Tüzel kişiliğin antetli kağıdına Yönetim Kurulu Başkanının imzasını taşıyan istifa yazısı ile olur. Çekilme, müracaat tarihinden sonraki ay  geçerli olur. Çekilen üyenin tahakkuk eden bakiye aidat borcunu ödemesi şarttır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  :

MADDE 8- Üyenin dernekten çıkarılması , yönetim kurulunun teklifi ile disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor dahilinde, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Disiplin kurulu kararı ile Yönetim kurulu tarafından çıkarılan üyeye noter aracılığı ile üye olurken üyelik fişinde belirtilen adrese  tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma disiplin kurulu soruşturması açılmadan  aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak da yapılabilir.

 1. Derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak.
 2. Dernek ana tüzüğü ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine veya genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymamak.
 3. Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini bir yıl süre ile yerine getirmemek ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek.
 4. Derneğin yazılı muvafakat ‘ını almadan derneğin Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunun aldığı prensiplerin tefsiri ve uygulanması konusunda ferdi girişimlerle özel protokol veya anlaşma yapmak.
 5. Ana tüzüğün 14.maddesine aykırı davranışta bulunmak ve bu maddede belirlenen esaslara aykırı olarak hareket etmek.

Dernekten çıkarılan üyenin yeniden üyeliğe kabulü için, Yönetim Kurulunun çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirmesi gereklidir.

ÜYELİĞİ SONA ERDİREN DİĞER HALLER  :

MADDE 9- Dernek üyesi gerçek kişiler, sahibi veya hissedarlıkları bulunduğu firma ile ticari bağlarını sonlandırmaları ve yeni bir firma ile ticari ilişkisinin bulunmaması halinde, dernek üyelikleri sona erer. Bu üyelerin dernek organlarında görevli olmaları durumunda görevleri sonlandırılarak yerine yedek üye göreve getirilir.

Dernek üyesi tüzel kişiliğin ticari faaliyetinin sona ermesi, dernek üyeliğinin de sona ermesini gerektirir.

            Tüzel kişilik adına genel kurula katılarak ilgili firmayı temsile yetkili kişi bu sıfatını kaybetmesi durumunda, şirket temsilciliği ve dernek organlarındaki görevi de sona erer.

            Gerek dernek üyesi gerçek kişilerin, gerekse tüzel kişiliklerdeki bu tür değişiklikler, ilgili şahıs veya firmalar tarafından bir ay içerisinde derneğe resmi bir yazı ile bildirilir.  

Gerekli bildirimin bir ay içerisinde ilgili kişi veya kuruluş tarafından derneğe yazılı olarak bildirilmemesi halinde dernek yönetim kurulu; üyeliği sonlandırır ve organlardaki görevine son vererek yerine yedek üyeyi göreve başlatır.

Yönetim kurulu konu ile ilgili olarak almış olduğu kararı ilgililere yazılı olarak bildirir.

FEDERASYONA ÜYELİK

MADE 10 :Dernek amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan bir federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu Yetkili ve Görevlidir.

 Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler,  Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Dernek kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

ULUSLAR ARASI İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK  :

MADDE 11- Dernek ; Türkiye devletinin şekline uygun, insan haklarına saygılı, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Türk ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkelerine uygun, vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet göstermeyen, uluslar arası işveren kuruluşlarına serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir.

Uluslar arası kuruluşlara başvurmadan 3 ay önce bu kuruluşun tüzüğü İçişleri bakanlığına verilir. Bakanlar kurulunca tüzüğün yukarıdaki ilkelere aykırılığı 3 ay içinde tespit edilmediği takdirde kuruluşa üye olunabilir.

Bakanlar Kurulunca, üye olmayan uluslar arası kuruluşun 1.fıkradaki esaslara aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı için derneğin uluslararası kuruluştan çekilmesine dair karar alınır ve karar Derneğe bildirilirse, Dernek üyelikten derhal ayrılır ve ayrılma tarihini takip eden 15 gün içinde İçişleri Bakanlığına ayrıldığını bildirir.

DERNEĞİN BİR BAŞKA DERNEĞE KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ :

MADDE 12- Derneğin bir başka derneğe katılması halinde derneğin bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı derneğe kendiliğinden geçer.

Derneğin bir başka dernekle birleşmesi halinde, Derneğin bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

Bu madde hükümleri gereğince, katılan veya birleşen derneğin üyeleri, ayrı bir işleme tabi tutulmaksızın katılınan veya yeni meydana getirilen derneğin üyesi olurlar. Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜYELERİN HAKLARI  :

MADDE 13-  Üyeler iş bu ana tüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak yönetmelikler çerçevesinde kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanır.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  :

MADDE 14- Üyeler, Derneğin genel yararlarının ve üyelerinin birlik ve beraberliğinin zedelenmesine yol açacak davranışlarda bulunmamayı, ana tüzükte veya ana tüzüğe uygun olarak çıkartılmış ve çıkartılacak yönetmeliklerde tespit edilmiş dernek ilkelerine aykırı hareket etmemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Üyeler iş hayatıyla ilgili Derneğin her türlü bilgi taleplerini yerine getirmek ve derneğin almış olduğu iş hayatını ilgilendiren kararlarına uymak zorundadırlar. Üyeler bu kararları derneğin izni olmadan kesinlikle açıklayamaz.

Dernek hizmetlisini bu bilgilerin açıklanmasına teşvik eden veya zorlayan hakkında bu ana tüzüğün disiplin cezalarıyla ilgili hükümleri uygulanır.

BÖLÜM 2

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 15- Derneğin organları şunlardır.

1-Genel Kurul

2-Danışma Kurulu

3-Yönetim Kurulu

4-Denetleme Kurulu

5-Disiplin Kurulu

6-Genç KASİAD Kurulu

GENEL KURUL

KURULUŞ   :

MADDE 16- Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurul toplantılarında yalnızca gündemdeki konular görüşülür.

Gündeme madde eklenmesi, Genel Kurula katılan üyelerin 1/10’unun yazılı teklifi ile mümkündür.

Genel Kurulu; Dernek Başkanı, başkanın bulunmaması halinde başkan yardımcılarından biri veya  görevlendirilmesi halinde, genel sekreter açar.

Yoklama sonuçlarına göre yeterli çoğunluğun bulunduğu tespit edilmişse, Başkanlık divanı seçimine geçilir.

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE  ZAMANI  :

MADDE 17-  Genel Kurul ;

Dernek Tüzüğünde belli edilen zamanlarda Olağan,

Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü haller ile, dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Bu hallerde toplantı nedeni belirtilir.

Olağanüstü Genel kurulda gündem dışı maddeler görüşülemez ve gündem değiştirilemez.

Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir seçim yapılmak üzere, MART ayında yapılır.

ÇAĞRI USULÜ VE YERİ  :

MADDE 18-

 1. Genel kurul toplantıları 15 gün öncesinden gündem belirlenerek üyelere fax, e-mail veya telefon aracılığıyla duyurulur.
 2. Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI  :

MADDE 19- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

MADDE 20- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve genel kurulu; dernek başkanı, başkanın bulunmaması halinde başkan yardımcılarından biri veya görevlendirilmesi halinde genel sekreter açar. 

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ise, yönetim kurulunca konuya ilişkin  tutanak düzenlenerek genel kurul bir hafta sonraya ertelenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazman üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  :

MADDE 21- Genel Kurulun Başlıca görev ve yetkileri şunlardır ;

1-Organların asıl ve yedek üyelerini seçmek.

2-Ana tüzük değişikliği yapmak.

3-Yönetim ve denetim Kurulu raporlarını görüşmek.

4-Yönetim ve denetim Kurullarını ibra etmek.

5-Yönetim Kurullarınca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.

6-Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna izin vermek.

7-Konfederasyona üye olma ve üyelikten çekilmeye karar vermek.

8-Aynı türden olmak şartıyla bir başka dernek ile birleşme veya katılmaya karar vermek.

9-Derneğin uluslar arası işveren kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi hakkında karar vermek.

10-Dernek üyeleri tarafından ödenecek aidat miktarını tespit etmek ve ilk genel kurul toplantısında kurulun onayına sunulmak şartı ile kişi başına ödenecek aidat miktarını halin icabına göre geçici olarak üçte bir (1/3) nispetine kadar eksilterek veya artırarak tahsil edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna karar için yetki vermek.

11-Yönetim, Danışma, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerine verilecek her türlü yolluk ve ödenekler ile Dernek hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek.

12-Derneği feshetmek ve gerektiğinde Tasfiye Komisyonu seçmek.

13-Gündem hakkındaki teklifleri karara bağlamak.

14-Mevzuata veya bu ana tüzükle Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek, başka bir organa bağlanmamış konuları karara bağlamak.

SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR  :

MADDE 22- Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Denetleme, Disiplin ve Genç KASİAD Kurulları ile Federasyon delegeleri ve Konfederasyon delege adaylarının seçimi için yapılacak oylamaya esas olmak üzere asil ve yedek adayların birlikte olduğu müşterek liste tanzim edilerek önerge halinde genel kurula sunulur. Başka aday listesinin olmaması durumunda bu önerge açık oylamaya tabi tutularak oylanır.

Birden fazla aday listesinin olması halinde ise; gizli oy açık tasnif usulü ile seçim yapılır. Bu oylamada oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve genel kurula katılım (Hazırun) listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

DANIŞMA KURULU :

KURULUŞU :

MADDE 23- Danışma kurulu, dernek genel kurulunca iki yıllık süre için en az üç, en çok dokuz seçilmiş üye ile, derneğin kuruluşundan beri yönetim kurulu başkanlığı görevini yapmış olan başkanlardan oluşur.

Seçilmiş asil üye sayısı kadar yedek üye birlikte seçilir.

Genel Kurul, danışma kurulu üyelerini seçerken, üyelerin meslekteki tecrübe, bilgi ve becerisini göz önünde tutmaya özen gösterir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  :

MADDE 24- Danışma Kurulu, Derneğin amacının gerçekleşmesi derneğin her türlü teşebbüs, muamele ve faaliyetlerinin başarıya ulaşması ve üyelerin genel yararlarının korunması hususlarında telkin ve uyarılarda bulunmak, danışmanlık görevini yerine getirmek üzere oluşturulan bir istişare ve uzmanlık kuruluşudur.

TOPLANTI USUL VE ZAMANI :

MADDE 25- Danışma Kurulu gerekli görülen hallerde kurul başkanının veya, dernek  başkanının çağrısı üzerine Yönetim Kurulu ile müştereken veya münferiden toplanır.

Yönetim kurulu ile müşterek olarak yapılacak toplantılarda, toplantı başkanlığını yönetim kurulu başkanı yapar.

Kurulun tek başına toplanması halinde toplantıyı kurul başkanı yönetir. 

Toplantı tarihi üyelere önceden duyurulur.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI   :

MADDE 26- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile en az beş en çok 15 üyeden oluşur. Boşalan asilin yerine yedek üye çağrılır.

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk oturumda kendi arasından bir başkan ile iki başkan yardımcısı seçer. 

Genel Kurul dönemi içinde her ne sebeple olursa olsun, bu görevlerde boşalma olması halinde boşalan yer için dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeniden seçim yapılır.

Yönetim kurulunun karar vermesi halinde kurul üyeleri arasından bir genel sekreter seçer veya üye olmayanlardan yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek ve yasal mevzuat çerçevesinde derneğin bilumum yükümlülüklerini organize etmek üzere profesyonel (Ücretli) bir genel sekreter atayabilir.

Mazeretsiz olarak üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin bu sıfatı düşer.

Yönetim Kurulu üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  :

MADDE 27- Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

1-Derneği temsil etmek veya gerekli görüldüğü hal ve konularda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek.

2-Derneği kanunlar veya bu ana tüzük çerçevesinde yönetmek.

3-Gerekli gördüğü hususlarda yönetmelikler yapmak.

4-Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat veya davayı kabul etmek, dava açmak, konkordato taleplerini kabul veya ret etmek, idari, adli, mali ve icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekalet vermek.

5-Bütçeyi, çalışma programlarını hazırlamak, Genel Kurulun kabulüne sunmak, çalışma hesap raporlarını hazırlamak ve genel kurulun tasvibine sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak.

6-Gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak.

7-Personel kadro ve ücreti ile yolluklarını tespit etmek.

8-Dernek teşkilatını kurmak, tayin terfi, nakil, teçziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak.

9-Federasyon Genel kuruluna katılacak delegeler ile gerekli hallerde, bilumum kurallar, yurtiçi, yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek.

10-Gereği halinde dernek üyesi olan veya olmayan kimselere muayyen hususların takip veya tatbiki için görev veya yetki vermek.

11-Toplantı gündemini hazırlayarak Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplantıya çağırmak.

12-Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayri menkul alım, satım, rehin ipoteği konularında gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek.

13- Aidat tahsilatını gerektiği hallerde vadeye bağlamak ve vade sınırlarını tespit etmek.

14-Dernek teşkilatının idari ve mali koordinasyonunun sağlamak ve dernek içinde ahenk ve inzibatı temin edecek tedbirleri almak.

15-Dernek gelirinin toplanmasını sağlamak, üyelerin geciken aidat ödemelerinin gecikme sebebini kabul veya ret etmek.

16-Kanunlar ve Yönetmelikler hükümleri gereğince tutulması lazım gelen defterlerin tutulmasını ve kayıtların muntazam şekilde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

17-Mevzuat hükümleri, ana tüzük ve genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

18-Amacına ulaşmak için gerekli gayri menkulleri kiralamak veya derneğin gayri menkullerini kiraya vermek, dernek için lüzumlu her türlü araç, gereç ve menkulleri  satın almak veya açmak.

19-Demirbaş sınıfına giren, envanter defterine kaydedilen her türlü eşya ve malzemenin kayıt ve terkinini onaylamak.

20-Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

DERNEK BAŞKANLIĞI  :

MADDE 28- Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda derneğin başkanıdır. Başkan ve başkan yardımcıları, derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil ederler. Dernek adına resmi beyanatta bulunmak yetkisi başkana, mazereti halinde ise başkan yardımcılarından birine aittir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI  :

MADDE 29- Yönetim Kurulu en az ayda bir defa önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde başkanın, başkanın bulunmadığı hallerde  ise başkan yardımcılarından birinin veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin (1/3) ortak yazılı isteği üzerine toplanır.

Toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

Kurul toplantılarını Başkan veya mazereti halinde başkan yardımcılarından biri yönetir. Gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.

Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kararlar, Yönetim Kurulu karar defterine yazılır ve hazır üyelere imzalatılır. Karara muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar.

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU  :

MADDE 30- Denetleme kurulu, genel kurul tarafından 3 asil 3 yedek üyeden az olmamak üzere İki yıl süre ile seçilir.

Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birisini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder.

Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.

GÖREV VE YETKİLERİ  :

MADDE 31- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

1-Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.

2-Denetleme Kurulu, denetim görevini dernek tüzüğünde bahsedilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmemek üzere aralık olarak yapar.

3-Dernek defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müspet evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek.

4-Genel kurul ve yönetim kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkik yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkik isteyen kurula bir raporla bildirmek.

5-Yönetim kurulundan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek.

6-Denetleme raporunu hazırlayarak Genel kurula sunmak.

DİSİPLİN KURULU

DİSPLİN KURULUNUN OLUŞMASI, TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ   :

MADDE 32- Disiplin kurulu Genel kurulca İki yıl süre ile 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden en yaşlısı kurula başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asil üyelerin salt çoğunluğudur. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.

Disiplin kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme kurulunun havale ettiği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Kurulun görüşmeleri gizlidir. Yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde Disiplin kurulu meseleyi inceler ve en kısa zamanda karara bağlar.

Kararlar gizli oyla ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir.

GÖREV VE YETKİLERİ   :

MADDE 33-  Disiplin kurulu, dernek yetkili organlarının isteği üzerine derneğin ana tüzüğüne, genel kurul kararlarına aykırı hareket ettiği öne sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında uyarı , kınama cezası verir.

Ana tüzüğün 7. Ve 13. Maddesi hükümlerine aykırı davranış halinde üyenin dernekten çıkarılması için genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teklifte bulunur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ  :

MADDE 34- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim kurulu başkanı tarafından Dernek organlarına seçilen Asil ve Yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları ve doğum yeri ve tarihleri ile ikametgahları dernekler kanunu yönetmelik hükümlerine göre  dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

BÖLÜM 3

MALİ HÜKÜMLER

GELİRLER  :

MADDE 35- DERNEĞİN GELİRLERİ  :

1-Üye aidatı

2-Derneğe giriş aidatı

3-Dernekler kanununa göre yapılabilecek faaliyetlerden sağlanacak gelirler. Müsamere, konferans, eğlence geceleri ve balo gibi.

4-Derneğin mal varlığından sağlanacak gelirler ve bunlardan alınacak faizler.

5-Dernek tüzüğü gereğince tahsil edilecek gecikme zammı.

6-Bağış ve yardım gelirleri.

MADDE 36 –DERNEĞİN AİDAT MİKTARI

Dernek yönetim kurulunca üyelikleri onaylanan üyeler müracaat tarihinden itibaren ayda 100.00(Yüz)TL. derneğe aidat öderler.

Üyelikleri onaylanan her üye bir defaya mahsus olmak üzere derneğe 500.00(Beşyüz)TL. giriş aidatı öder.

Üye aidatlarının günün şartlarına göre artırılması genel kuruldan yetki almak sureti ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, ekonomik konjektörün  gerektirdiği hallerde üyelik aidatları ile üyelik giriş aidatlarını  çek,  senet veya kredi kartı ile ödenmesini karar altına alabilir.

Yönetim kurulu aidat ödemelerini kredi kartı ile tahsil edebilir. 

Derneğe yeni giren üyenin aidatı, üyeliklerinin kabul edildiği ayın başından itibaren tahakkuk ettirilir.

Üyeler bu sistem ve şartlara uymak zorundadırlar.

TAHSİLATLAR :

MADDE 37- Aidat ve her türlü dernek gelirleri, müteselsil numaralı dernek mührü  ile mühürlü tahsil edenin imzasını taşıyan hami dip koçanlı makbuz mukabili yapılır. Kanunu tayin ettiği şekle ayrıca uyulur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla yapılması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve tahsile yetkili kişi adına  Mülki amirlikten onaylı yetki belgesi alınır.

GELİRLERİN BANKALARA YATIRILMASI  :

MADDE 38- Dernek gelirlerini elde ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde  bir bankaya yatırmak zorundadır. Paranın yatırılacağı bankaları yönetim kurulu tayin eder. Bu bankalarda hesap açtırma hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Zorunlu giderler için dernek kasasında tutulacak nakit mevcudu genel kurulca kabul edilmiş dönem gider bütçesinin toplamının 1/10’ini geçemez. Ancak bu miktar Yönetim Kurulu kararı ile indirebilir.

GİDERLER   :

MADDE 39- Dernek gelirleri, derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçe dahilin de kullanılır.

Derneğin sarfiyatı genel kurulca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her nevi harcama konusunda belge alınması şarttır. Tahmini bütçenin yetmemesi halinde yönetim kurulu dönem sonunda genel kurula sunulmak üzere ek bütçe yapabilir bütçe fasılaları arasında transfer yapabilir.

Demirbaş sınıfına giren  her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmezler.

DERNEĞİN İLZAMI  :

MADDE 40- Dernek mali konularda yönetim kurulunun alacağı karara istinaden başkan veya başkan yardımcılarından birinin  imzası  ile ilzam olunur.

BÖLÜM 4

DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI

MADDE 41- Dernek aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutar ve fişlerini düzenler.

Bilanço esasına göre;

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Karar Defteri
 3. Yevmiye defteri
 4. Defter-i kebir
 5. Gelen-Giden evrak kayıt defteri
 6. Demirbaş eşya kayıt defteri
 7. Alındı belgesi kayıt defteri ile yönetmelikte belirtilen diğer defterler

Bilanço esasına tabi değilse;

 1. Üye kayıt defteri
 2. Karar defteri
 3. Gelir-Gider defteri
 4. Gelen-Giden evrak kayıt defteri
 5. Demirbaş eşya kayıt defteri
 6. Alındı belgesi kayıt defteri
 7. Bütçe kesin hesap bilanço defteri

BÖLÜM 5

FESİH VE İNFİSAH HALİNDE MALLARIN DEVRİ

MADDE 42- Derneğin fesh edilmesi ve infisahı halinde mal varlığı , para ve hakların tasfiyesinin esaslarını genel kurul tayin ve tespit eder. 5253  sayılı kanunun 15.maddesi ve ilgili yönetmelik hükmü mahfuzdur.

BÖLÜM 6

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 43- Derneğin Denetim kurulu üyeleri lüzum gördükleri hallerde dernek hesap ve işlemlerinin tüm kayıtlarını inceleyebilir. Denetleme kurulu denetim raporlarını tanzim ederek yönetim kuruluna verir. Toplanıldığında ise Genel kurula sunar.

Dernek yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde derneği bağımsız bir denetleme kuruluşuna denetleme yaptırabilir.

BÖLÜM 7

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 44- Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve üyelerin yararlanması amacıyla Genel Kuruldan alınan yetki ile dernek yönetim kurulu tarafından lüzumu halinde borçlanılabilir.

GENÇ KASİAD KURULU VE ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 45- Derneğimizin ve diğer sivil toplum örgütlerinin gelecek yıllardaki yöneticilerini yetiştirmek, onları deneyimli üyelerimizle biraraya getirmek suretiyle bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak, yeni nesil yöneticilerin ve girişimci iş insanlarının yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile  18-35 yaş arası derneğe kayıtlı üyelerden oluşan Genç KASİAD kurulu dernek genel kurulunca en az beş, en çok onbeş seçilmiş üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantıda bir başkan ile iki başkan yardımcısı seçerek sonucu yönetim kuruluna bildirir. Derneğe kayıtlı 18-35 yaş arası yeterli sayıda üye olmaması halinde yedek üye eksik yazılır veya hiç yazılmaz.

Genç KASİAD kurulunda görev alan üyeler, derneğin diğer organlarında da görev alabilirler.

Genç KASİAD kurulu dernek adına yapacağı her türlü çalışmayı yönetim kuruluna bildirmek ve onayını almak sureti ile gerçekleştirir.  

Derneğe kayıtlı 18-35 yaş arası beş üyeden az üye olması halinde; Genç KASİAD kurulu oluşturulamaz.     

 

KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU


Mikail UTLU
Başkan

Hikmet GÜMÜŞER
Başkan Yardımcısı
Burak Orhan ARİFİOĞLU
Başkan Yardımcısı
 
İsmail NOHUTLU
Üye
Sefa ÖNGEL
Üye
Mehmet Koray KANBUR
Üye
 
İsmail KURTUL
Üye
Medine TANIŞ
Üye
Merve ÇELEBİ
Üye
 
Ertuğrul KAZANCI
Üye
Halil KAÇAMAZ
Üye
TR
EN
E-BÜLTEN